Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden voor online ticketverkoop betreffen een aanvulling op de algemene bezoekersvoorwaarden zoals op de website van Foam te vinden zijn. Voor alle vragen en opmerkingen over tickets kan de klant gebruik maken van het onderstaand e-mailadres:online@foam.org.

1.    Toepasselijkheid

1.1. Onder 'Foam' wordt verstaan de Stichting Fotografie Museum Amsterdam, Keizersgracht 609, 1017 DS Amsterdam, telefoonnummer +31 (0)20 551 6500, KVK nummer 34153678.

1.2. Onder koper wordt verstaan de rechtspersoon met wie Foam een koopovereenkomst aangaat.

1.3 Onder 'ticket' wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de website van Stichting Fotografiemuseum Amsterdam (Foam): www.foam.org en wordt geprint door de bezoeker en het toegangsbewijs is. Onder 'bezoeker' wordt de persoon verstaan die een ticket aanschaft.

2.    Geldigheid

2.1 Een bestelling van de koper wordt gedaan indien de koper het bestelformulier volledig heeft ingevuld en elektronisch aan Foam heeft gestuurd door middel van het aanklikken van 'bevestigen' aan te klikken in de bestelprocedure. De overeenkomst tussen de koper en Foam komt tot stand op het moment dat Foam, na verificatie van de betaling, per e-mail een ticket aan de koper heeft gestuurd.

2.2 De tickets voor toegang tot Foam zijn niet gebonden aan een dag of tijdstip en zijn geldig tot en met een jaar na de dag van aankoop. De tickets voor evenementen en activiteiten in Foam zijn alleen geldig voor het betreffende evenement als aangegeven op het ticket en is daarmee gebonden aan dag en tijdstip.

3.    Betaling

3.1. De betaling geschiedt op één van de door Foam aangegeven wijzen. Foam is gerechtigd om van de koper een andere dan door deze gekozen betalingswijze te verlangen.

3.2 Betaling kan via iDeal of creditcard.

3.3 Naast deze voorwaarden zijn op de verschillende betalingsmogelijkheden respectievelijk de voorwaarden van iDeal of de creditcardmaatschappij van toepassing.  De transactiekosten voor de creditcardbetalingen kunnen worden doorberekend aan de klant.

3.4. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's en zijn inclusief BTW, maar exclusief administratiekosten, indien van toepassing.

3.5 Houders van bepaalde kaarten of lidmaatschapspassen die vermeld worden in de bestelprocedure komen in aanmerking voor korting. Indien de bezoeker in aanmerking komt voor korting dient de bezoeker het bewijs van korting mee te nemen en te tonen bij het bezoek aan  Foam. Indien dit niet mogelijk is betaalt de bezoeker het reguliere 'deurtarief' en dient de bezoeker het verschil bij te betalen. De korting is alleen geldig voor de persoon die vermeld staat op de desbetreffende kaart, tenzij expliciet anders vermeld.

4.    Terugbetalen en omruilen ticket

4.1 Het is niet mogelijk om het ticket te wijzigen of te annuleren. Tickets zijn niet persoonsgebonden en dus wel overdraagbaar.

4.2 Indien een activiteit of evenement wordt geannuleerd door Foam of de datum wordt gewijzigd, kan de koper de kaartjes bij de kassa van Foam inleveren en zal koper het aankoopbedrag van de kaartjes retour ontvangen.

5.    Annulering evenement

In geval van annulering van het evenement neemt Foam zo snel mogelijk contact op met alle kopers van het ticket om een wijziging of restitutie van het ticket mogelijk te maken. Het contact zal plaatsvinden door middel van een e-mail. Bezoekers worden geadviseerd op de dag van het bezoek hun email inbox te controleren om zo een onnodige reis te besparen.

6.    Klachtenafhandeling

6.1 Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen Foam en de koper dienen binnen 30 dagen nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk of per e-mail Foam te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclamering die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen. De klacht kan gestuurd worden naar: online@foam.org

6.2 Foam onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk of per email binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

7.    Persoonsgegevens

De gegevens die bij de aanschaf van een ticket worden ingevoerd zullen voor het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt worden. Onder het uitvoeren van de overeenkomst wordt verstaan: de aanschaf, de elektronische verzending, de controle van het ticket en de eventuele afhandeling van vragen. Tevens kunnen de ingevoerde gegevens gebruikt worden voor het monitoren c.q. onderzoeken van het product ter verbetering van het product en kunnen er, op incidentele basis vragen gesteld worden aan degene die het ticket besteld heeft. De gegevens worden uitsluitend door Foam gebruikt en worden niet aan derden verstrekt.

8.    Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en op de overeenkomst tussen de koper en Foam is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de koper en Foam voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan een bevoegde rechter in Amsterdam.