9 © Lilian Kreutzberger 9 © Lilian Kreutzberger
Super Surface by Lilian Kreutzberger © Lilian Kreutzberger, courtesy of CINNAMON Super Surface by Lilian Kreutzberger © Lilian Kreutzberger, courtesy of CINNAMON
Untitled, from the series Whiteandgold && Blackandblue, 2018 © Lilian Kreutzberger/ Courtesy of CINNAMON Rotterdam Untitled, from the series Whiteandgold && Blackandblue, 2018 © Lilian Kreutzberger/ Courtesy of CINNAMON Rotterdam

Lilian Kreutzberger

Whiteandgold &&
Blackandblue
Geweest 3 mei - 7 juli 2019

Vanaf 3 mei presenteert Foam het ongrijpbare en mysterieuze werk van Lilian Kreutzberger in de Foam 3h tentoonstelling Whiteandgold && Blackandblue.

verwacht
in Foam

lees meer